Tp.HCM: Nhà nước tăng đầu tư hạ tầng, giảm đầu tư vào sản xuất kinh doanh

304