Tập đoàn Tân Tạo sẽ cho thuê đất tại nhiều KCN để trả nợ

1321

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vừa có giải trình về việc kết quả kinh doanh năm 2016 có sự chênh lệch trước và sau khi kiểm toán.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán cho thấy một số chỉ tiêu quan trọng có sự chênh lệch. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán của Tập đoàn lần lượt tăng lên 95 và 65 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 35% so với số liệu chưa kiểm toán.

Đáng chú ý, chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của Tân Tạo giảm 28%, xuống còn 38 tỷ đồng so với 53 tỷ đồng mà công ty đưa ra trước đó.

Theo giải trình của Tập đoàn Tân Tạo, nguyên nhân có sự chênh lệch lợi nhuận này là do việc điều chỉnh của kiểm toán liên quan đến trích lập thêm dự phòng các khoản đầu tư tài chính và dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty.

Bên cạnh đó, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, các kiểm toán viên đã nhấn mạnh rằng, Tập đoàn Tân Tạo hiện có các khoản vay với giá trị 1.492 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2016), trong đó gần 163 tỷ đồng nợ vay đã quá hạn thanh toán trong năm tài chính 2016 và hơn 285 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Liên quan vấn đề này, Tân Tạo cho biết, công ty đã lập một kế hoạch chi tiết dòng tiền tạo ra trong năm 2017 để có thể chi trả các khoản nợ vay và nợ phải trả. Dòng tiền này ước tính sẽ có được từ việc cho thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo và Tân Đức.

Dựa vào kế hoạch dòng tiền nói trên, Tập đoàn này khẳng định, có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo.