Yeah1 bảo lãnh cho 3 công ty con vay 10 triệu đô la

384