Nợ thuế của 6 tháng đầu năm lên tới 83.389 tỉ đồng

351