Động thái của Moody’s với Việt Nam: Hiểu đúng để hành động đúng

342