Cổ phiếu ngân hàng chưa “bay cao” cùng kết quả kinh doanh!

326