Cổ phiếu bán lẻ “bay cao” cùng kết quả kinh doanh

387