Cơ hội thử thách lại vùng kháng cự 960 tuần tới

381