Chứng khoán “thăng hoa” trong phiên mở hàng đầu năm

549