Sửa Luật Xây dựng: Công trình nào không cần giấy phép xây dựng?

318