Sẽ cưỡng chế công trình vi phạm của Alibaba trong tháng 9

411