Savills: Thị trường nghỉ dưỡng trầm lắng là tín hiệu đáng mừng

378