Savills: Hà Nội ‘cháy’ phòng khách sạn mùa đua xe F1

331