Sau vụ Alibaba, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý các ‘dự án ma’

363