Sau Quảng Ninh, đến lượt Bình Định ra chỉ đạo “hỏa tốc”

325