Quy mô của nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 45 trên thế giới

400