“Ông lớn” nào đang tồn kho bất động sản nhiều nhất?

353