Nhiều bất động sản được bán đấu giá: Nghìn tỷ về tay ngân hàng

343