Nha Trang: Sẽ đập bỏ phần sai phép dự án Ocean View

362