Không khuyến khích đầu tư bất động sản ra nước ngoài

381