Khánh Hòa chỉ đạo khẩn về tình trạng chào bán dự án không phép

421