IDIFI lo vỡ phương án tài chính cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

1125
Khoản vay nước ngoài để thực hiện dự án chưa được cân đối, phần hỗ trợ của Nhà nước chưa được thực hiện khiến doanh nghiệp gặp khó khăn.
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) mới có kiến nghị gửi tới Hội nghị giữa Thủ tướng và các doanh nghiệp sắp diễn ra trong tháng 5 này, trong đó mong muốn Chính phủ, các bộ ngành có liên quan giải quyết sớm việc tái cơ cấu các khoản vay nước ngoài của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Theo VIDIFI, tổng các khoản vay nước ngoài của Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là 300 triệu USD, trong đó 200 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc và 100 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết Đức. VIDIFI chịu trách nhiệm trả nợ lãi, việc trả nợ gốc được bố trí bằng vốn ngân sách qua Bộ Giao thông vận tải được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trong từng thời kỳ.
Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã có văn bản số 1626/BTC-QLN xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo cơ chế chuyển đổi, hỗ trợ đối với nguồn vay nước ngoài đầu tư cho dự án.
Tuy nhiên, ngày 13/1/2017, Bộ Kế hoạch và đầu tư có ý kiến tại văn bản số 348/BKHĐT-KTĐN chưa thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính vì cho rằng, nhiều cơ quan chủ quan trong đó có Bộ Giao thông vận tải hiện đang gặp khó khăn trong cân đối kế hoạch vốn nước ngoài… Do đó, đề xuất đưa các hợp phần được thực hiện bằng vốn vay Hàn Quốc và Đức trong dự án vào kế hoạch đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải ít có cơ sở để trí được vốn.
“Sự chưa thống nhất giữa các bộ đã khiến thủ tục tái cơ cấu đối với khoản vay nước ngoài 300 triệu USD của dự án vẫn chưa được thực hiện”, kiến nghị của VIDIFI nêu rõ.
Cũng theo VIDIFI, các khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo Quyết định 746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay vẫn chưa được thực hiện (bao gồm khoản hỗ trợ chi phí GPMB của dự án khoảng 4.069 tỷ đồng, tái cơ cấu các khoản vay nước ngoài 300 triệu USD).
“Phần hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án không được bố trí vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 sẽ gây khó khăn rất lớn cho vấn đề tài chính, thậm chí phá vỡ phương án tài chính dự án”, chủ đầu tư cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nêu rõ.
Thực tế hiện nay, số thu phí từ 2 tuyến đường do VIDIFI quản lý đạt bình quân là 5,5 tỷ đồng/ngày nhưng doanh nghiệp này cho biết, số lãi vay phải trả khoảng 8 tỷ đồng/ngày, số tiền hụt là 2,5 tỷ đồng/ngày (khoảng 900 tỷ/năm), lãi vay chiếm 94% chi phí trong giai đoạn vận hành tuyến đường cao tốc.
“Do số vốn đã cho vay dự án chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nếu các khoản hỗ trợ không được cấp theo Quyết định 746/QĐ-TTg sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Ngân hàng này”, VIDIFI nêu rõ./.