Huế muốn trở thành “Đô thị di sản – Thành phố trực thuộc Trung ương”

370