Hơn 88% người môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề

394