Từ nay đến năm 2025, TPHCM cần 83.061 tỉ đồng làm hạ tầng

361