Hà Nội lập Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển

1162
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.
Theo đó, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản lý Quỹ), gồm 5 thành viên do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Chu Nguyên Thành làm Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đông quản lý Quỹ); Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải làm Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ làm Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.
Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ xem xét và thông qua phương hướng hoạt động, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm để trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt; thẩm tra và thông qua báo cáo quyết toán của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Đồng thời, giám sát, kiểm tra bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển TP trong việc chấp hành các chính sách và pháp luật, thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý; Xem xét, thông qua khung lãi suất cho vay đầu tư trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt; Xem xét, quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền; Trình UBND TP Hà Nội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển TP cho phù hợp với yêu cầu thực tế và các quy định hiện hành của pháp luật.
Xem xét, giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật; Trình Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển TP; quyết định các thành viên khác của Ban Kiểm soát theo đề nghị của Trưởng Ban Kiếm soát; Ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của Hội đồng quản lý; Ban hành quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển TP trên cơ sở đề nghị của Tống Giám đốc Quỹ; Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội theo quy định của pháp luật.