Đầu tư trong cụm công nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất từ 7 – 11 năm

1153
Đó là một trong những nội dung tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 15/7 tới.

Cụ thể, Nghị định 68 nêu rõ, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Với những dự án đàu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư.

Tại các cụm công nghiệp làng nghề, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh được miễn tiền thuê đất 11 năm và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quán 70% tổng vốn đầu tư.

Những dự án đầu tư kinh doanh kỹ thuật hạ tầng cụm cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 15 năm và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quán 70% tổng vốn đầu tư

Ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề vào cụm công nghiệp làng nghề và mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh quyết định. Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương xem xét ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề…