Đà Nẵng chuyển 2 khu công nghiệp sang đất ở, thương mại dịch vụ

380