Chung cư cũ ở Hà Nội có thể đổ sụp khi động đất từ 4 độ?

391