Bộ Xây dựng xác định trách nhiệm trong vụ Alibaba

355