Bộ Xây dựng: Kiểm soát chặt cấp phép dự án nhà ở cao cấp

292