Bình Thuận: Doanh nghiệp bất động sản đổ tiền vào Phan Thiết

350