Tranh chấp ở chung cư, khách hàng luôn chịu thiệt

439