Có chế tài mạnh thì mới loại bỏ doanh nghiệp địa ốc làm ăn gian dối

612