Miễn giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sỹ

1313
Tôi là con của liệt sỹ, đã xây dựng gia đình, giấy tờ sổ đỏ mang tên của chồng tôi. Tôi đã photo sổ đỏ, sổ hộ khẩu cùng giấy chứng nhận con liệt sỹ nhưng địa phương không miễn giảm tiền thuế sử dụng đất cho tôi.

Cho hỏi, chính quyền làm thế là đúng hay sai? Trường hợp của tôi có được miễn giảm tiền thuế sử dụng đất không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

trannhung@…

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 11; khoản 2, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu Tiền sử dụng đất, việc miễn, giảm Tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở (bao gồm cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng miễn, giảm Tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Đồng thời, tại khoản 4, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì việc miễn, giảm Tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số Tiền sử dụng đất phải nộp.

Việc hỗ trợ giảm Tiền sử dụng đất

Chính sách hiện hành về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 /2/1996; theo đó:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”.

Tại khoản 2 Điều 1, khoản 4 và khoản 8 Điều 2 Quyết định số 118/QĐ- TTg ngày 27/2/1996 quy định:

“Điều 1.

…2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

– Phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước;

– Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

– Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.

Điều 2.

…4. Việc hỗ trợ Tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ Tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

…8. Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định”.

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như sau:

…2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

… – Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước ” được hỗ trợ 70% Tiền sử dụng đất.

… Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số Tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp”.

Thẩm quyền xác định đối tượng: Căn cứ các quy định nêu trên, việc hỗ trợ giảm Tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi Nhà nước giao đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được giảm Tiền sử dụng đất.

Như vậy, Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định bạn là con đẻ liệt sĩ nhưng người đứng tên trên quyền sử dụng đất là chồng bạn(chưa xác định được tài sản chung hay riêng) là con rể liệt sĩ có thuộc đối tượng xem xét ưu đãi Tiền sử dụng đất đối với người có công theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng hay không. Mặt khác, Việc miễn, giảm Tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm Tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp). Do đó trong trường hợp này bạn phải liên hệ trực tiếp tới Phòng lao động thương binh xã hội để được trả lời cụ thể.